Publikācijas

VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

Jūgendstils Eiropā šodien – vispārējs vērtējums, 2000. g. 
Šajā publikācijā, kas iekļauj iepriekš nepublicētas fotogrāfijas, ir kritiski izvērtēta situācija jūgendstila mantojuma aizsardzības jomā sadarbības pilsētās un sniegti ieteikumi, kā uzlabot politiskās nostādnes, kuru mērķis ir aizsargāt un popularizēt šo mantojumu visā Eiropā.
Publicēta angļu un franču valodā.

Izglītojošas brošūras par Jūgendstila sadarbības tīklu, 1999.–2004. g.
Par sadarbības tīklu tika sagatavotas divas brošūras Sākuma fāzē (1999.–2001. g.) un Otrās fāzes laikā tika izdota brošūra „Jūgendstils attīstībā” (2001.–2004. g.). Par katru sadarbības pilsētu ir dots neliels apraksts, ko papildina attēli un kontaktinformācija. Brošūras izdotas bilingvālos izdevumos franču un angļu valodā.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network, 2010-2015
A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online:
English-French-German  English-French-Italian    English-Finnish-German
English-French-Dutch     English-French-Catalan  English-Latvian-German
English-French-Slovene       

IZSTĀŽU KATALOGI 

„Jūgendstils attīstībā”, izstādes katalogs, 2003. g.
Šis katalogs papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Tajā ietverts situācijas apskats dažādās sadarbības tīkla pilsētās, aptverot trīs izvēlētās tēmas – „Vīzijas”, „Zaudējumi” un „Pēctecība un atjaunošana”. Publicēts divos bilingvālos izdevumos: angļu un franču valodā, un franču un holandiešu valodā. Pieejams: Starptautiska izstāde, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, tālrunis: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, T: 016.296900, F: 016.296129
orders@exhibitionsinternational.be, www.exhibitionsinternational.be
„Jūgendstils attīstībā – modernisma gadsimts Eiropā”
Žurnāla „CoupDefouet” speciālizlaidums, ko Eiropas jūgendstila tīkls publicējis kopā ar Jūgendstila sadarbības tīklu. Autortiesības: Barselonas Pilsētvides un dzīves kvalitātes institūts (Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona), 2004. g. Publicēts kā bilingvāls izdevums angļu un katalāņu valodā.

„Jaunā māksla – vīzija un realitāte”/„Jūgendstils attīstībā”, 2006. g.
Ceļojošās izstādes „Jūgendstils attīstībā” anotācija tās izstādīšanas laikā Ļubļanā, kas publicēta sadarbībā ar Eiropas jūgendstila tīklu. Publicēta kā bilingvālā izdevums angļu un slovēņu valodā.

 

„Jūgendstils attīstībā”, bērniem paredzēta brošūra par izstādi, 2003. g.
Neliela publikācija, kas veltīta bērniem un papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Brošūras pirmajā lapā ir nelieli stāstiņi par jūgendstila mantojumu katrā sadarbības pilsētā. Brošūras aizmugurē ir attēli, kas ilustrē jūgendstila sadarbības pilsētu daudzveidību. Katalāņu: priekšpuse/aizmugure, holandiešu: priekšpuse/aizmugure, angļu: priekšpuse/aizmugure, somu: priekšpuse/aizmugure, franču: priekšpuse/aizmugure, vācu: priekšpuse/aizmugure, ungāru: priekšpuse/aizmugure, itāliešu: priekšpuse/aizmugure, latviešu: priekšpuse/aizmugure, norvēģu: priekšpuse/aizmugure, slovēņu: 
priekšpuse/aizmugure
  A strange world - Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, exhibition’s catalogue, 2013
Catalogue which accompagnies the exhibition "The Nature of Art Nouveau". This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.
English-French, Dutch-French, Catalan, English-Latvian

IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

  The Nature of Art Nouveau, children's activity booklet of the exhibition, 2013
Booklet which accompanies the exhibition "The Nature of Art Nouveau" and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.
French, Dutch, Finnish, German, Catalan (3-5 years old children), Catalan (6-10 years old children) 
Nakts grāmatiņa, 2006. g.
Paredzēta sākumskolas vecuma bērniem (vecumā no 8 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šī aktivitāšu grāmatiņa iekļauj īsus stāstiņus par sapņu un fantāzijas tēlu lomu jūgendstilā, kā arī vingrinājumus un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Grāmatiņa ietver arī pārskatu par sadarbības tīklu un Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas.
Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, apskatot katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā.

Angļu/franču/holandiešu versija, angļu/poļu/somu versija, angļu/spāņu/katalāņu versija, angļu/itāliešu/slovēņu versija, angļu/norvēģu/vācu versija, angļu/latviešu/gruzīnu versija
Flora Book, 2004
Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 9 gadiem un vecākiem), kuri jau prot tekoši lasīt. Šajā grāmatiņā ir īsi stāstiņi par augu valsts motīviem jūgendstila mākslā, kā arī ziedu un augu nosaukumu izcelsmes apraksti. Grāmatiņa arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem, kā arī divas aktivitātes: kā pagatavot ziedu presi un kā pagatavot dekoratīvu joslu. Grāmatas beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas.
Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un ziedu un augu jūgendstila motīvi ir izmantoti, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā. Grāmatiņa ir pieejama 11 valodās; tā ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!
Holandiešu/angļu/franču versija, somu/angļu/katalāņu valoda, vācu/angļu/norvēģu versija, latviešu/angļu/ungāru versija, slovēņu/angļu/itāliešu versija
Darba burtnīca, 2003. g. 
Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 6 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šajā darba burtnīcā ir uzdevumi un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Burtnīca arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā burtnīcas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un uzdevumi un spēles ir izmantotas, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt burtnīcā, kas ir pieejama 11 valodās. Burtnīca ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!
Katalāņu/angļu/somu versija, franču/angļu/holandiešu versija, itāliešu/angļu/slovēņu versija, latviešu/angļu/ungāru versija, norvēģu/angļu/vācu versija
Otrā avīze, 2004. g.
Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un izskaidrojot dažus ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītus terminus. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.
Katalāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, ungāru, itāliešu, latviešu, norvēģu, slovēņu
Pirmā avīze, 2003. g.
Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un citu interesantu informāciju. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.
Katalāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, itāliešu, latviešu, norvēģu, slovēņu
Plakātu sērija, 2003. g.
Papildinot sadarbības tīkla skolām domātos pasākumus, tika sagatavoti 13 plakāti. Izmantojot kopīgu grafisko tēmu, katra pilsēta sagatavoja divus attēlus, kas ilustrēja tās jūgendstila mantojumu. Plakāta fonu izvēlējās no sadarbības tīkla sākuma fāzē izveidotā attēlu fonda, bet otru attēlu izvēlējās tādu, kas piesaistītu bērnus. Šie dekoratīvie plakāti bija paredzēti izvietošanai klasēs, kur tie sniegtu bērniem vizuālu informāciju par Eiropas arhitektūras, mākslas un amatniecības estētiku. Katrs plakāts ir pieejams divās valodās – vietējā valodā un franču vai angļu valodā. Plakātu sērija uzsver arī Eiropas kultūrvēsturiskā mantojumu nacionālo un reģionālo dažādību.

Olesunna, Barselona, Budapešta, Brisele, Glāzgova, Helsinki, Ļubļana, Nansī, Reusa, Rīga, Terasa, VarēzeVīne
Darba burtnīcu sērija, 2003.–2006. g.
Šis ceļvedis ir paredzēts skolotājiem un gidiem un piedāvā idejas, vingrinājumus un spēles, kas pārskatāmā un interesantā veidā ļauj iepazīties ar jūgendstilu. Interaktīvie apmeklējumi atklāj jūgendstilu, stāstot par konkrētiem objektiem, kolekcijām, muzejiem, ēkām vai apbūves ansambļiem. Galvenais mērķis bija radīt izpratni. Lai veiktu piedāvātos vingrinājumus bija nepieciešama vien minimāla sagatavošanās un daži palīgmateriāli. Tādējādi tie ir pieejami katram skolotājam vai gidam, kas vēlas strādāt interaktīvi! Pedagogi un gidi var izmantot darba burtnīcās piedāvātās idejas arī citu bērniem un jauniešiem paredzētu ar kultūras mantojumu vai mākslu saistītu projektu īstenošanā.
Katalāņu, holandiešu, angļu, franču, norvēģu, spāņu
slovēņu

  PROCEEDINGS OF SYMPOSIUMSArt Nouveau in Progress, Wien 24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloqium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.
Programme in English and French
Proceedings in English and French

 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium